Wat is een voorkeursparo-chiaan?

Aanmelden bij de Johannesparochie

Wij heten u van harte welkom binnen onze parochie H. Johannes, deel uitmakend van de federatie RRM (Rotterdam Rechter Maasoever) H. Laurentius.

Wanneer u zich thuis voelt in één van onze kerken, regelmatig deelneemt aan de vieringen en wellicht ook aan andere activiteiten en u verbonden weet met onze parochie, dan kunt u zich aanmelden als parochiaan of wanneer u buiten de parochiegrenzen woont als ‘voorkeursparochiaan’.

Wat is ‘Voorkeursparochiaan’?

De Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA) helpt de R.K. parochies in Nederland, met in achtneming van de wet op de privacy, met het bijhouden van hun R.K. ledenadministratie. Dit geschiedt op basis van de territoriale parochiegrenzen.

In de opzet van de administratie is het evenwel ook mogelijk gegevens van mensen op te nemen die weliswaar territoriaal in de ene (geografische) parochie wonen, maar zich verbonden weten en voelen met een andere parochie, geloofsgemeenschap of kerkverband, in ons geval dus met de Johannesparochie. Als u dat wilt, kunt u zich bij ons als parochiaan aanmelden, u wordt dan met de term van de SILA: ‘Voorkeursparochiaan’. Wilt u daarbij wel aangeven welke kerklocatie (Dominicus, Hildegardis of Albertus de Grote) uw voorkeur heeft.

Let wel: wanneer u in onze administratie geregistreerd staat als ‘Voorkeursparochiaan’, dan wordt u níet uitgeschreven uit de administratie van de parochie waar u woont (uw geografische parochie) en waartoe u formeel ook blijft behoren. U bent dan in twee parochies ingeschreven: in uw oude, territoriaal bepaalde parochie als ‘parochiaan’ en bij ons als ‘voorkeursparochiaan’. Bij eventuele wijzigingen in de gegevens zoals de geboorte van een kindje, ander telefoonnummer of e-mailadres, hoeft u alleen maar onze ledenadministratie op de hoogte te brengen. Gaat u verhuizen? Dan geeft SILA ons uw verhuizing door, het is dan wel raadzaam om ons te informeren of u de Johannesparochie als voorkeursparochie in uw ledenkaart op actief te laten staan.

Wat betekent het ‘voorkeursparochiaan’ te zijn?

o Dat u uitdrukking geeft aan uw verbondenheid met de R.-K. geloofsgemeenschap H. Johannesparochie;

o Dat u, omdat de drie locaties (Dominicus, Hildegardis en Albertus de Grote) daar onderdeel van uitmaken, geregistreerd wordt als (voorkeurs-)parochiaan van de “H. Johannesparochie”

o Dat u in voorkomende gevallen voor ons herkenbaar en makkelijker bereikbaar bent

o Dat uw eventuele financiële bijdrage (Actie Kerkbalans) aan onze parochie doet toekomen

Maar, voor de duidelijkheid:

o Dat u voor urgente pastorale zorg, bij ziekte bijvoorbeeld, toch eerst de pastoor van de eigen parochie waarschuwt

o Dat pastorale zorg of bezoek vanuit onze parochie H. Johannes mogelijk is, maar wel afhankelijk is van de afstand en de beschikbaarheid van de pastores en/of vrijwilligers

Wanneer u zich wilt opgeven als (voorkeurs)parochiaan, verzoeken wij u het aanmeldformulier hieronder in te vullen:

De Johannesparochie verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie over AVG en privacy verklaring R.K-kerk [link]