10.10.2020 Parochie 1

Reactie R..K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er

meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn

oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aa n

religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig .

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal

besmettingen en de grote risico’s van COVID 19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf

het begin van de COVID 19 pandemie h un verantwoordelijkheid genomen en besloten de

coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen

maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke

bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van be sm etting en met

Covid 19 Omwille van de tweede Covid 19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht

geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug

te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief

bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen b lijft van

kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen

van de overheid . De bisschoppen beseffen da t in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn

bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht

eist.

Het bestaande

protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle

vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

-

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

-

Er geldt een dringend advies dat a anwezigen een mondkapje dragen volgens de

richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur a lleen tijdens het ontvangen van de H.

Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

-

Z ang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers Dit geldt ook voor de zang

door kinderen

-

Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.

K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg

plaatsvinden met de minister. Nieuwe ont wikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en

de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden

voor de slachtoffers van COVID 19 en hun familieleden , in Nederland en wereldwijd . E n ook

voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet

zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Co vid 19 besmet ting hebben opgelopen .

Klik hier om het gebed van de bisschoppen mee te bidden.

Het bestaande protocol van de R.

K. Kerk is als volgt:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)juli 2020)